Báo cáo tài chính

Những con số ấn tượng

250 tỷ

Tổng tài sản quản lý

70,4%

Lợi nhuận lũy kế từ ngày 01/01/2021 đến 14/09/2022